Podmínky užití

Provozovatel:

LV media s.r.o.
se sídlem: Tři Dvory 32, 784 01 Litovel
IČ: 179 78 483,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Ostravě
touto listinou vymezuje podmínky pro využívání on-line aplikace umístěné na internetové adrese www.flatify.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) obchodní společnosti LV media s.r.o. (dále jen „Společnost“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s využíváním webového portálu www.flatify.cz (dále jen „Webový portál“) jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Uživatel“).

2. Emailový newsletter s nabídkou

Webové stránky nabízí Uživateli možnost přihlásit odběr k emailovému newsletteru. Tento odběr není zpoplatněn a je zcela zdarma. Uživatel přihlášením k odběru dává souhlas provozovateli k zasílání emailové komunikace. Tento souhlas může uživatel kdykoli odvolat.

Uživatel má také právo odpovědět na inzerát na stránkách flatify.cz. V takovém případě dává souhlas provozovateli k sdílení jeho osobních údajů (jméno, email, telefon) se zadavatelem inzerátu. Provozovatel již není zodpovědný za způsob jakým bude zadavatel inzerátu nakládat s osobními údaji Uživatele.

3. Vložení nabídky

Emailový newsletter spočívá v zobrazování inzerátů, které vložil inzerent přes správu inzerce na Webový portál přímým zadáním údajů nebo prostřednictvím systémů pro export dat, a nebo která byla vložena (převzata) přímo Společností za účelem zobrazení náhledů na inzerci (náhled je v takovém případě pouze informativní, nezobrazuje veškerá dostupná data a je v něm uveden odkaz na zdroj – původní umístění inzerátu). Inzerentovi je na Webovém portálu umožněno vkládat, editovat a spravovat data prostřednictvím rozhraní správa inzerce. Uveřejnění nabídek na portálu je bezplatné. Inzerent bere na vědomí a souhlasí s tím, že jím zveřejněná inzerce prostřednictvím Webového portálu je přístupná všem. Veškerá data zadává inzerent do správy inzerce svobodně, na základě vlastního uvážení, na vlastní účet, náklady a odpovědnost. Inzerent odpovídá za správnost jim zadaných a prezentovaných informací. Inzerent a ani třetí osoby, které jsou nebo by mohly být daným jednání inzerenta dotčeni na svých právech, nejsou oprávněni činit Společnost odpovědným za jakékoli právní nároky vzniklé v souvislosti se zveřejněním inzerentem zadaných dat nebo jakoukoli jinou činností inzerenta. Inzerent je oprávněn zveřejňovat, upravovat a jinak editovat pouze vlastní nabídku nemovitostí, tj. nemovitostí, které sám vlastní, nebo je oprávněn jako subjekt působící v oblasti realitního trhu nabízet na základě uzavřených zprostředkovatelských či jiných smluv s příslušnými vlastníky daných nemovitostí. Na výzvu Společnosti je inzerent povinen prokazatelně doložit oprávnění k inzerci nemovitostí. Společnost si vyhrazuje právo výlučně sama posoudit, zda inzerent dostatečně doložil oprávněnost inzerce. Bez prokazatelného doložení oprávněnosti inzerce nebo při porušení jiného ustanovení těchto pravidel si Společnost vyhrazuje právo bez dalšího zrušit (smazat) inzerentův uživatelský účet včetně všech dat a publikovaných inzerátů. Společnost si vyhrazuje právo smazat jakékoli údaje či odmítnout nebo zrušit jejich uveřejnění, pokud je shledá v rozporu s právním řádem České republiky, těmito podmínkami nebo dobrými mravy, případně pokud je shledá způsobilými poškodit práva a oprávněné zájmy Společnost nebo třetích osob. Společnost není odpovědná za chyby v převzaté inzerci, neboť tato je tvořena toliko náhledy, které se odkazují na původní zdroj a Společnost je nijak nekontroluje a needituje.

4. Platforma

Provozovatel není odpovědný za žádné ztráty nebo škody (přímé či nepřímé), které návštěvník nebo třetí strana může utrpět v důsledku používání stránky. Stránka obsahuje odkazy na jiné stránky třetích stran z důvodů pohodlí návštěvníků. Stránka není odpovědná za obsah zobrazený na internetových stránkách třetích stran. Stránka mimo jiné rovněž nepřijímá odpovědnost za následující události: chyby, chybný překlad, pravopisné chyby a nebo další podobné chyby. ztráty nebo škody, které návštěvníci mohli utrpět v důsledku změn na stránce, pozastavení nebo přerušení chodu a funkčnosti stránky. hackerském útoku na stránky, škodlivý kód či chyby v kódu.

5. Duševní vlastnictví

Bez písemného souhlasu stránky nejsou návštěvníci oprávněni kopírovat, upravovat, distribuovat, zobrazovat, nahrávat, stahovat nebo jinak používat anebo měnit cokoliv z obsahu stránky. Shromažďování osobních údajů Stránka neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud si návštěvník prochází stránku. Vyplněním kontaktního formuláře nebo odesláním přihlášky k odběru novinek dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, které nebudou poskytovány žádným třetím stranám.

6. Ochrana osobních údajů a zasíláníobcodních sdělení

Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností ode dne 25.5.2018 rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

V případě, že Uživatel souhlasil se zpracováním svých osobních údajů, jsou tyto údaje Společností zpracovávány výlučně dle Podmínek pro nakládání a ochranu osobních údajů (dále jen „Podmínky“). Uživatel prohlašuje, že se s těmito Podmínkami seznámil souhlasí s jejich zněním a bere na vědomí práva a povinnosti v nich uvedená.

Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává jen ty údaje, které jsou potřeba ke stanovenému účelu a ty, které jim předal či sdělil subjekt osobních ůdajů. Společnost zpracovává tyto údaje:

identifikační osobní údaje (jméno, příjmení)

kontaktní údaje (adresa bydliště, emailová adresa, telefon);

doplňující údaje dle formuláře/požadavku (typ nemovitosti, dispozice nemovitosti, rozměry nemovitosti, stav nemovitosti a orientační hodnotu nemovitositi, typ konkstrukce nemovitosti, rozměry nemovitosti)

Společnost zásadně neshromažďuje a nezpracovává citlivé osobní údaje vymezené v článku 9 Nařízení.

Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování je nastavena na dobu neurčitou, tedy do odvolání souhlasu ze strany subjektu pro zvolený účel zpracování.

Výše zmíněné časové omezení nevztahují na případy, kdy určitá je doba zpracování stanovena zákonem, jehož naplnění je důvodem či jedním z důvodů zpracování osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem, ke kterému dal subjekt výslovný, dobrovolný a informovaný souhlas. Společnost zpracovává osobní údaje pro následující účely:

vyřízení žádosti: např. žádosti o tržní ocenenění, porovnání nabídek makléřů atp. V některých případe může dojít k předání osobních údajů Zpracovaliteli, je-li tomu subjekt osobních údajů nakloněn. V souvislosti s vyřizováním žádostí můžete obdržet sdělení ohledně jeho průběhu, které však není obchodním sdělením.

marketing: Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb (Společnost může zasílat obchodní sdělení, newslettery, a nabízet služby a produkty prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo reklamních platforem třetích stran);

uplatňování práv a povinností: ze smluv mezi Společností a subjekty osobních údajů, včetně případné správy a vymáhání pohledávek;

Osobní údaje získávané Společností nejsou využívány k profilování ani jinak systémově zpracovávány za účelem automatizovaného individuálního rozhodování (např. credit scoring).

Práva subjektů osobních údajů

Z článků 15 až 22 Nařízení vyplývají následující práva subjektů osobních údajů, která lze u příslušné Společnosti písemně (i e-mailem) při naplnění stanovených podmínek uplatnit:

právo na přístup k osobním údajům,

právo na opravu nepřesných či neúplných údajů,

právo na výmaz osobních údajů,

právo na omezení zpracování osobních údajů,

právo na přenositelnost osobních údajů,

právo vznést námitku, a

právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

V případě, že Společnost poruší povinnosti správce osobních údajů, má subjekt osobních údajů právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje podmíněné souhlasem subjektu údajů. Společnost souhlas získá před započetím takového zpracování.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt osobních údajů kdykoliv odvolat a příslušná Společnost je povinna zpracovávání osobních údajů, k němuž byl souhlas odvolán, ukončit. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění Společnosti provádět nadále takové zpracování osobních údajů, ke kterému podle Nařízení není souhlasu subjektu osobních údajů třeba, nebo které je prováděno na základě zákona, který určitou dobu zpracování stanoví.

Zpracovatelé osobních údajů

Z důvodu splnění stanovených účelů, mohou mít v nezbytných případech k osobním údajům v omezeném rozsahu po omezenou dobu přístup tito zpracovatelé:

účetní společnosti,

společnosti poskytující IT služby

společnosti poskytující marketingové služby

společnosti poskytující softwarové služby

7. Závěrečná ustanovení

Je-li některá ustanovení Podmínek neplatná či neúčinná nebo se takovými stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Podmínek vyžadují písemnou formu.

Každý, kdo dobrovolně navštíví tyto stránky, souhlasí s podmínkami výše uvedenými. Platnost těchto podmínek je od 19.8.2023

Jak to funguje?

1

Vytvoříte si účet

Jednoduchá registrace, kterou zvládnete za minutu.

2

Vložíte inzeráty

Můžete k tomu použít RSS feed a nebo je ručně vložit.

3

Inzeráty zobrazíme našim uživatelům

Rozesíláme pravidelné emaily s novou nabídkou a jsme schopni oslovit velké množství uživatelů.

4

Kontaktování zájemce

Máte přehled o odpovědích na inzerát a můžete si zaplatit odkrytí kontaktních údajů.